Saimaan Karting -banneri

Kalenteri

<< Toukokuu 2023 >>
MA TI KE TO PE LA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

1.5.2023

Sää Imatralla

Lämpötila: 19.4 °C
Ilmanpaine: 1015.1 hPa
Kosteus: 73 %

Säännöt

SAIMAAN KARTING RY / SÄÄNNÖT (Lataa PDF)

01
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saimaan Karting ry ja sen kotipaikka on Imatran Kaupunki.

02
Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on karting- ja pienoisautoiluharrastuksen sekä nuorison liikennekasvatustyön edistäminen koti- ja lähikuntien alueella.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
Järjestää jäsenilleen ajoharjoitus- sekä koulutustilaisuuksia huomioiden nuorison liikennekasvatusperiaatteet.
- Kannustaa ja tukee jäsenistöä ottamaan osaa autourheilukilpailuihin sekä järjestämällä kilpailuja.
- Pitää yhteyttä kotikuntaansa sekä lähikuntien nuorisotyöviranomaisiin sekä muihin nuorisotyötä tekeviin järjestöihin.
- On mukana karting harrastuksen valtakunnallisessa kehitystyössä.
- Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
- Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää irtainta ja omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja yhdistyslain 5§ mukaista pienimuotoista myyntitoimintaa. Yhdistys kerää liittymis- ja jäsenmaksuja.

03
Keskusjärjestöjäsenyys

Yhdistys voi kuulua autourheilukeskusliittoon (Akk Motorsport ry),
Suomen Karting Liitto ry:hyn sekä myös muihin nuorisotyötä tekeviin järjestöihin.

04
Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään jokainen yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvä henkilö. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen toimintaperiaatteisiin tai nuorisokasvatustyöhön sopimatonta henkilöä.
Yhdistykseen voi myös kuulua sekä kunnia- että kannustusjäseniä, jotka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi nimetä henkilön joka on toiminut aktiivisesti yhdistyksen hyväksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeutustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.
Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudestaan erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

05
Yhdistyksen kokoukset ja äänioikeus

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kokouksissa on kullakin äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksissa äänestäjän tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, valtakirjalla ei voi äänestää toisen puolesta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen varsinaista ja ylimääräistä kokouksista on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai kirjeitse jäsenille.

06
Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3 Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
6 Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7 Päätetään tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8 Muut kokouskutsussa mainitut asiat
9 Kokouksen päättäminen

07
Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3 Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä seuraavalle vuodelle
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista seuraavalle vuodelle
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10 Valitaan yhdistykselle hallituksen muut jäsenet
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12 Päätetään yhdistyksen edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa ollaan jäseniä
13 Muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Kokouksen päättäminen

08
Kevät- ja syyskokoukselle esitettävät asiat

Mikäli jäsen haluaa kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi jonkin asian on siitä ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle riittävän ajoissa ennen kevät- ja syyskokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

09
Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

11
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

12
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa joiden välinen aika on vähintään kolme viikkoa ja enintään kaksi kuukautta, vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava jos esityslistalla on sääntöjen muutos tai yhdistyksen purkaminen.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muutokset sääntöihin hyväksytty ylimääräisissä yleisissä kokouksissa 6.5.2008 sekä 24.6.2008.

Kaakon Nettipalvelu Oy